Lunes, Martes y Jueves: de 16 a 21h.
Miércoles y Viernes: de 10 a 13 y de 16 a 21h.

Clinica Dental Masferré Logo

Política de privacitat

L’accés i l’ús del lloc web https://clinicamasferre.es (d’ara endavant, “Web”) atribueix la condició d’usuari al visitant del web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

Clínica Masferré (en endavant, anomenada col·lectiva i indistintament “Clínica Masferré”,nosaltres“, “nostre” o “nos”) considera fonamental la privadesa de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o “l’usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, Clínica Masferré es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, Clínica Masferré complirà amb les premisses establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679 , de 27 d’abril del 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor a cada moment.

En base a això, Clínica Masferré. informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per fer-ho, consulteu els apartats a continuació:

En utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privadesa.

1.- Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat del Responsable del tractament: Andreu Masferré Guillén

C.I.F.: 44422959T

Adreça postal: Carrer d’Artur Costa, 54 Gavà (08850) – Barcelona.

Telèfon: 93 662 25 97

Correu electrònic: hola@clinicamasferre.es

2.- Quines són les finalitats principals del tractament de les vostres dades?

Les dades personals facilitades i recollides, ja sigui mitjançant els formularis disponibles a la Web, correus electrònics i/o trucades, seran emprats amb els següents propòsits: (a) respondre, atendre i gestionar les consultes, qüestions i/o sol·licituds (inclosa la de gestionar el seu currículum vitae per a processos de selecció presents i/o futurs) realitzades pels diferents usuaris; (b) prestar els nostres serveis de conformitat amb l’Avís Legal; (c) garantir el correcte funcionament tècnic de la Web; i (d) utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

3.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases legals per tractar les vostres dades personals són: Les bases legals per tractar les vostres dades personals són:… (b) quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Clínica Masferré; (c) quan hagi donat el seu consentiment; i (d) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de Clínica Masferré.

4.- Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot posteriorment a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades. En el cas dels currículums rebuts, aquests es conservaran durant el termini d’un any des del moment en què han estat registrats, transcorregut aquest es procedirà a suprimir-los.

5.- Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

  • Personal autoritzat de Clínica Masferré o els seus representants actuant en nom de Clínica Masferré, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
  • autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
  • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de Clínica Masferré). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent fet el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables.

Tractem les vostres dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament de les seves dades.

Per això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb allò establert al RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscriguessin les clàusules tipus de la Unió Europea.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i que pugui identificar-lo directament directament o indirectament.

6.- Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a Clínica Masferré si esteu tractant les vostres dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: Clínica Masferré deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Clínica Masferré us facilitarà el transvasament de les vostres dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, el pot retirar quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels vostres drets us preguem que ens ho comuniqueu per escrit a Clínica Masferré. Carrer d’Artur Costa, 54 de Gavà (08850) – Barcelona o envieu-nos un e-mail a: hola@clinicamasferre.es

Si es té dubtes sobre la seva identitat, pot ser necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per fer-ho, podeu utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial.

Us informem del dret que us assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les vostres dades personals.

7.- Com protegim les vostres dades personals?

Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, Clínica Masferré aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, Clínica Masferré prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del tractament mateix, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. Tot i això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Clínica Masferré no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les dades i informació esmentades.

8.- Confidencialitat

Els professionals que treballen a Clínica Masferré i que tinguessin algun tipus d’intervenció als serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a Clínica Masferré, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

9.- Enllaços

El web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Tingueu en compte que no som responsables de la privadesa i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privadesa és aplicable exclusivament a la informació que es recull a la Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privadesa i tractament de dades d’altres pàgines web amb què enllaçeu des de la nostra Web o que visiteu de qualsevol altra manera.

10.- Xarxes Socials

Clínica Masferré té presència a algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Clínica Masferré.

Clínica Masferré tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de Clínica Masferré podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni al efecte.

Clínica Masferré no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

11.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privadesa

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què demanem les vostres dades de caràcter personal. Clínica Masferré es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions a la Web, per la qual cosa us recomanem que consulteu la Política de Privadesa cada vegada que accediu a la Web. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, us ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable en cada moment.